Vi bistår innen et bredt spekter av fagområder

Våre advokater bistår deg som privatperson og bedrifter innen fleste fagområder. Vi kan bistå med rådgivning, i forhandlinger og ved rettslige prosesser.

ARBEIDSRETT 

Legal24 kan bistå innenfor de fleste områder innen arbeidsretten, og kan bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere. Legal24 er opptatt av å komme frem til gode løsninger som demper konfliktnivået. Vårt fokus er på å forhindre tvister gjennom godt avtaleverk. Dersom tvisten likevel blir et faktum – og det kan ikke alltid unngås – søker vi å finne løsninger for en effektiv konklusjon på saken.  Om nødvendig bruker vi domstolene for å oppnå et riktig resultat for våre klienter.

ARVERETT

Arveoppgjør er gjerne knyttet opp mot både store verdier og mye følelser. Det er derfor viktig at slike saker behandles på en ordentlig måte. Vi legger stor vekt på å behandle slike saker raskt og effektivt, og har også den nødvendige kunnskap og erfaring for å kunne gjøre dette. Ved et arveoppgjør er det ofte mange involverte parter og Legal24 legger vekt på å komme tidlig inn i prosessen for bidra til å skape trygghet og forhindre konflikter.

 

BARN OG SAMVÆR

Ved foreldrekonflikter knyttet til barn og samvær, er det gjerne mye følelser involvert. Vi legger derfor stor vekt på at slike saker skal behandles på en ordentlig måte og legge et godt grunnlag for å forhindre ytterligere konflikt. Vi har den nødvendig kompetansen og erfaringen til å behandle slik saker på en hensiktsmessig og god måte slik at de involverte partene kan føle seg trygge og at barnets beste bli ivaretatt.

BUSTADOPPFØRING OG ENTREPRISE

Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom en entreprenør (utbygger) og en privatperson om oppføring av ny bolig. Legal24 har særlig kompetanse innenfor dette fagfeltet og har den nødvendige kunnskapen og erfaringen som trengs til å bistå deg som privatperson i slike forhold. Er det utført mangelfullt arbeid eller er arbeidet forsinket kan det være at du har et krav mot selger. Legal24 kan bistå deg ved vurderingen av din sak og eventuelt fremme et krav mot entreprenøren på dine vegne. Vi kan også bistå i øvrige entrepriseforhold mellom entreprenør og privatperson.

 

FAMILIERETT

Skilsmisse og samlivsbrudd kan skje i minnelighet eller bli svært konfliktfylt. I begge tilfeller er det viktig med profesjonell bistand. Vi hjelper til med å fordele eiendeler og formue i henhold til gjeldende regler, og setter opp skifteavtaler som både regulerer og løser problemer, samt søker å forhindre fremtidige konflikter. Vi bistår både ektefeller og samboere i disse sakene.

FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD

Stadig flere opplever problemer i forbindelse med kjøp eller salg av fast eiendom, eller ulike tvister knyttet til en eksisterende eiendom. Legal24 har lang erfaring med de fleste slags tvister rundt fast eiendom, både for privatpersoner og bedrifter. Hos oss får du spisskompetanse og tett oppfølging av din sak. Vi har også jevnlig saker for domstolene.

 

HÅNDVERKERTJENESTER

Håndverktjenesteloven gjelder for avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester (reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m.) som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere. Legal24 har god erfaring og innsikt i regelverket knyttet til håndverktjenester og har kompetansen til å bistå deg i din sak. Har håndverker utført et dårlig arbeid eller har ikke arbeidet blitt ferdigstilt? Legal24 kan bistå med rådgivning, forhandlinger og ved rettslige prosesser.

IMMATERIALRETT

Immaterialretten omhandler rettigheter av ikke-materiell art (og bestemmer innholdet og omfanget av disse rettighetene). Disse rettighetene ivaretas av ulike regler, avhengig av type rettighet. Legal24 har god kompetanse på området og kan bistå i forbindelse med ulike immaterialrettslige spørsmål og problemstillinger, herunder opphavsrett og varemerkerett.

KJØP OG SALG AV BOLIG

Stadig flere opplever problemer i forbindelse med kjøp eller salg av fast eiendom. Legal24 har lang erfaring med de fleste typer tvister knyttet til fast eiendom. Har du oppdaget feil og mangler ved din bolig eller har kjøper fremsatt en reklamasjon etter salg av din bolig? Vi har den spisskompetansen som trengs for å bistå deg i prosessen og vi har god erfaring med å bistå både kjøper og selger i slike konflikter. Hos oss får du en tett oppfølging av din sak og vi kan bistå deg i hele prosessen, også i en eventuell sak for retten.

 

KJØPSRETT

Legal24 har god erfaring med kjøp og salg og kan bistå ved tvister knyttet til kjøpsforhold mellom både private, næringsdrivende og ved forbrukerkjøp. Ikke sjeldent oppdager kjøper at kjøpegjenstanden har feil eller mangler. Er man selger av gjenstanden vil man ofte oppleve at kjøper fremsetter krav om prisavslag, heving eller erstatning som følge av disse manglene. Vi kan bistå både deg som kjøper og selger med rådgivning, utenrettslig tvisteløsning eller domstolsbehandling.

 

KONTRAKTS- OG AVTALERETT 

Kontrakter og avtaler er sentralt i både dagligliv og forretningsliv. Legal24 har lang erfaring med tung kontraktsrett innen en rekke forskjellige rettsområder. Ta kontakt for profesjonell utarbeidelse av avtalene som er viktige for deg eller ditt firma. Vi har også lang erfaring med bistand i kontraktsmøter, kontraktsforhandlinger etc.

 

SELKAPSRETT

Selskapsretten behandler reguleringen av selskapers rettsstilling. Legal24 har god innsikt i lover, regler og praksis på området og kan bistå i forbindelse med ulike selskapsrettslige spørsmål og problemstillinger, herunder aksjonæravtaler, oppkjøp, fusjoner og emisjoner.

 

YRKESSKADE

Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som oppstår som følge av en arbeidsulykke. Denne typen skade kan utløse flere rettigheter. Legal24 har kompetanse og innsikt i regelverket på området for yrkesskade og kan bistå i forbindelse med juridiske spørsmål og problemstillinger.